Molts infants estan patint retrocessos en els seus aprenentatges

01/03/2021   |   Per Diari BonDia

Molts infants estan patint retrocessos en els seus aprenentatges
Presenteu-nos una mica l’associacio?... Quan es va fundar? Per que??
AUTEA es va fundar l’any 2006 per un grup de fami?lies amb un fill o filla diagnosticat de trastorn de l’espectre de l’autisme. Llavors a Andorra no hi havia cap servei ni programa especi?fic, ni professionals especialment formats. Tothom marxava a Barcelona cercant respostes i un diagno?stic que ajude?s a entendre que? li passava al seu fill. Van ser anys molt durs i difi?cils per a les fami?lies de l’associacio?. La primera presidenta, Ester Fenoll, i la seva junta van treballar de valent per formar professionals especialitzats al pai?s, organitzant un postgrau en autisme a la Universitat d’Andorra, per fer difusio? del trastorn de l’espectre de l’autisme i conscienciant del que comporta. Tots ells van obrir un cami? i, si avui hem avanc?at, e?s gra?cies a l’empenta, perseveranc?a i treball de la primera junta i de les que l’han seguit. La prevalenc?a del TEA (Trastorn de l’Espectre de l’Autisme) avui e?s d’1 cada 100 naixements. E?s un trastorn d’alt impacte social i s’ha d’abordar des de la transversalitat, ja que acompanyara? la persona durant tota la vida.

L’autisme i el TEA costen d’identificar i entendre...
Si?, es coneix tambe? com la discapacitat invisible. Les discapacitats invisibles tenen una doble lluita, perque? el que no es veu sembla que no existeix. Una persona diagnosticada amb un TEA viura? tota la seva vida amb aquesta condicio?, que implica dificultats significatives en moltes a?rees, pero? el fet que el trastorn no tingui cap tret fi?sic caracteri?stic sovint dificulta que la societat sigui comprensiva. Crec que hauri?em d’intentar ser me?s empa?tics i demanar si podem ajudar enlloc de jutjar sense me?s. Una de les tasques d’AUTEA e?s treballar pel respecte a la diversitat.

La Covid-19 ha impactat a tothom, i e?s dura per a tots, pero? potser per a les persones amb TEA ha estat especialment dura... Quines repercussions ha tingut per als associats? I per a l’associacio??

Com be? dius, la Covid-19 esta? sent dura per a tothom, i les fami?lies que han perdut un e?sser estimat han viscut situacions terribles i un dol duri?ssim. Per a les persones amb TEA esta? sent tambe? molt complicat. Molts infants estan patint retrocessos en els seus aprenentatges. Uns aprenentatges que tenen relacio? amb la socialitzacio? i la comunicacio? principalment, i que so?n imprescindibles per poder viure d’una forma inclusiva en societat. Durant el confinament moltes fami?lies no han gaudit del suport que atorga la CONAVA, que e?s vital, a me?s d’un dret.

AUTEA e?s una associacio? molt activa, i treballa amb projectes ambiciosos...

Intentem donar solucio? a les demandes de les fami?lies. Demandes absolutament li?cites i raonables. Tot i que hem avanc?at molt, encara manquen programes que ajudin infants, joves i adults amb TEA, i a les seves fami?lies, a gaudir d’una vida el me?s normalitzada i inclusiva possible. Ara mateix tenim dos programes en marxa, un e?s el Grup Jove, que compta amb 10 usuaris i esta? funcionant molt be?. A me?s a me?s, aquest any podem gaudir d’un local, cedit pel comu? d’EscaldesEngordany, on poder treballar l’aprenentatge d’habilitats socials, les funcions executives i el control emocional. L’altre, que tambe? vam iniciar l’any passat amb la participacio? de 6 fami?lies e?s el programa “AUTEA suport a casa 6 a 9 anys”.  Un programa centrat en la fami?lia de l’infant amb TEA i desenvolupat en el seu entorn natural mitjanc?ant visites domicilia?ries. A trave?s del coaching i la intervencio? psicoeducativa, l’objectiu e?s d’acompanyar i donar suport a la fami?lia en el reptes que poden presentar-se en l’educacio? d’un fill o filla amb TEA, millorant la qualitat de vida familiar, facilitant la inclusio? socio-comunita?ria, i augmentant les percepcions d’autoefica?cia dels pares i mares. La intervencio? es centra en l’enriquiment de les habilitats parentals, facilitar la comunicacio? i les interaccions efectives entre els membres de la fami?lia, i donar suport pel desenvolupament d’activitats estimuladores i estrate?gies adequades dins el marc de les rutines familiars.
Estem molt satisfets del retorn de les fami?lies i voldri?em ampliar el nombre d’usuaris del programa aquest 2021. Una fita important del 2020 va ser entrar a formar part, com a membre de ple dret, a Autism Europe (AE), una associacio? internacional que te? com a principal objectiu promoure els drets de les persones amb TEA i ajudar-les a millorar la seva qualitat de vida i tambe? millorar la comprensio? de la societat sobre el que e?s el TEA. AE acull gairebe? 90 associacions i 5 milions de persones a Europa. Un suport imprescindible per a nosaltres i per a les nostres reivindicacions.

I quins reptes us heu plantejat per a aquest 2021?

A me?s a me?s de seguir amb els pro- grames ja engegats, AUTEA te? la voluntat de ser prestador de serveis i oferir, dins dels itineraris sociosanitaris, programes i serveis que no existeixen al pai?s i que e?s necessari desenvolupar. Tambe? aquest any culminarem un projecte molt important, el Llibre blanc del trastorn de l’espectre de l’autisme d’ Andorra i estem molt implicats amb el Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA) que esta? desenvolupant el ministeri de Salut, amb la Plataforma d’entitats socials d’Andorra, el Pla nacional de la infa?ncia i adolesce?ncia i amb el desenvolupament de diferents lleis. Segur que, tot i les circumsta?ncies, sera? un bon any.