Què fem?

Proporcionem suport i orientació a les famílies de les persones amb autisme.

L'Associació

Qui som

L’Associació d’Afectats d’Autisme d’Andorra és una entitat sense ànim de lucre que es crea l’any 2006 per un grup de famílies, per treballar en la divulgació del trastorn, la defensa i la gestió dels drets i els interessos legítims de les persones amb TEA d’Andorra i de les seves famílies.

Objectius

Vetllar i col·laborar en la formació dels professionals que intervenen amb la persona amb trastorn de l’espectre autista; adequar les polítiques socials, de salut, educació i treball al marc jurídic les polítiques que marquen organismes internacionals, com la Convenció de persones amb discapacitat de Nacions Unides del 2006, que Andorra ha signat i ratificat; vetllar per què qualsevol activitat mèdica, formativa o de difusió què es desenvolupi al país estigui avalada per l’evidéncia científica; i donar suport i assessorament a les famílies i persones amb TEA del nostre país.

Diagnòstic

Tot i que són molt difícils de detectar abans de l’any i mig de vida, quan més aviat es faci el diagnòstic, millors són les perspectives de les persones afectades per rebre un suport apropiat.

Visió

A AUTEA creiem en una societat equànime i inclusiva. Una societat en la que cada individu pugui viure i desenvolupar-se en tots els àmbits de la vida amb els suports que necessiti en cada moment. Creiem en una societat responsable de la qualitat de vida de tots els seus ciutadans i que vetlli per garantir els drets de tothom.

Missió

Treballar per la defensa i aplicació efectiva dels drets de les persones amb TEA per millorar la seva qualitat de vida així com aconseguir la seva plena inclusió social, educativa i laboral.


Sensibilitzar, difondre i millorar el coneixement sobre aquest trastorn a les administracions i a la societat en general, fent pedagogia sobre els models d’intervenció basats en l'evidència científica.


Proporcionar suport i orientació a les famílies de les persones amb autisme.

Línies estratègiques

A AUTEA creiem en una societat equànime i inclusiva. Una societat en la que cada individu pugui viure i desenvolupar-se en tots els àmbits de la vida amb els suports que necessiti en cada moment.

Suport

Orientar i donar el suport que necessita cada persona amb TEA i la seva família al nostre país.

Formació

Impulsar la formació dels professionals seguint criteris basats en l’evidència científica.

Difusió

Fomentar la difusió de l’autisme i la conscienciació del trastorn en la societat andorrana i crear una xarxa de suport social i professional.

Prestació

Ser prestadors de serveis que no tenen cabuda en les actuals entitats prestadores.

Acords

Formar part d’organismes internacionals específics en el trastorn de l’espectre de l’autisme.